Условия за ползване

ДЕФИНИЦИИ

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на nikol.bg.
"Продукт/Продукти" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.
"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Продукт/Продукти при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.
"Услуги" са всички действия, осъществявани от nikol.bg при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Продукта от Сайта.


ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от nikol.bg чрез Сайта.

СТОКИ, ОБЕКТ НА ПРОДАЖБА

Обект на продажба са Продуктите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Цената на всяка стока е с включено ДДС. Продуктите, обект на продажба чрез Сайта,са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. nikol.bg не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите и техните настройки. Заявяването за закупуване на Продукт/Продукти се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им. Винаги можете да разчитате на нашата бързина и коректност при възникнали въпроси и неуредици.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукти от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявения Продукт/Продукти и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА NIKOL.BG

nikol.bg няма задължението и възможността и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

nikol.bg не носи отговорност по отношение на действия, извършвани посредством предоставена невярна информация от потребител и има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на nikol.bg или направени достояние на трети лица от Потребител. Личните данни записани при регистрацията на клиента се считат за строго конфиденциални и не се предоставят на трети лица, освен на съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на nikol.bg както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

nikol.bg има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на nikol.bg да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

nikol.bg не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез nikol.bg

nikol.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. nikol.bg си запазва правото да променя цените, наименованията и описанията на стоките, по всяко време без да е необходимо да уведомява предварително своите потребители.

ПРОМЕНИ

Тези Правила и условия за ползване могат да бъдат променени в бъдеще. Препоръчваме Ви да ги четете при всяко заявяване на поръчка. Промените не се отразяват на изпълнението на заявени текущи поръчки. При тях се прилагат Правилата и условията за ползване, които са били валидни по време на заявяването на поръчката.

СЪВМЕСТИМОСТ С ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Нито една клауза от тези Правила и условия за ползване не отменя действието на текущите приложими закони. При настъпване на противоречие на текущото приложимо законодателство с някоя от клаузите на тези Правила и условия за ползване в сила остават съответните закони до отстраняване на противоречието. При противоречие с текущото приложимо законодателство, се отменя действието само на съответната несъвместима клауза. Останалата част от тези Правила и условия за ползване остава валидна и в пълна сила и приложимост.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки можете да изтеглите оттук

Линк към Комисия за защита на потребителите (КЗП) https://kzp.bg

Линк към платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/consumers/odr

За повече информация, свържете се с нас на : info@nikol.bg

Продукти